Regulamentul intern al Colegiului Tehnic “Mihai Bravu”

Vezi regulamentul complet in format .doc

 

CAPITOLUL I . DISPOZITII GENERALE

 • Art. 1. Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” este unitate cu personalitate juridică, ordonator tertiar de credite, funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucuresti.
 • Art. 2.
  (1) Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” îşi desfăşoară întreaga activitate promovând profesionalismul, creativitatea, inovaţia, comunicarea, lucrul în echipă, eficienţa, receptivitatea la nevoile educaţionale ale comunităţii, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea şi spiritualitatea, gândirea critică.
  (2) Întreaga activitate va avea în vedere: comunicarea deschisă, spiritul colegial, realizarea integrală şi la timp a sarcinilor de serviciu, relaţii democratice, de colaborare şi sprijin reciproc, transparenţa decizională realizată prin organismele colective (Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie), promovarea calităţii şi recompensarea personalului.
 • Art.3. Regulamentul Intern, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii în cadrul Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011Legea educatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative subsecvente Legii nr. 1/2011; Codului Muncii – Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/31.08.2016 cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 4. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” .
 • Art. 5. Regulamentul Intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie acesteia; necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul scolii de consecinţele încălcării lui.
 • Art. 6. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ.
 • Art. 7. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

  Vezi regulamentul complet in format .doc